Bize Ulaşın

SATIŞ MAĞAZASI 

Adres : Alınteri Bulvarı No:26 Ostim / Ankara / TURKEY
Tel : +90 312 354 95 34 (pbx)
Fax : +90 312 385 29 03 / 64
[email protected]

MERKEZ OFİS (MUHASEBE - FİNANS)  & FATURA ADRESİ

KALELİLER CİVATA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ADRES: OSTİM OSB MAH. 1177 CAD. NO: 13 YENİMAHALLE/ ANKARA  TURKİYE  06374

TEL: 0 312 502 58 36

VERGİ DAİRESİ: OSTİM

VERGİ NO: 491 065 01 21

Muhasebe: [email protected]

Finans: [email protected]

FABRİKA
Adres : Dağyaka Mah. 622. Sok No 4 Saray / Kahramankazan / ANKARA
Tel : +90 312 802 00 33/34

SATIŞ DEPARTMANI İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yurtiçi Satış

 • Toptan Satış

[email protected]

[email protected]  

 • Perakende Satış

[email protected]

Yurtdışı Satış

[email protected]

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA

Değerli müşterilerimiz, Özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve önemsiyoruz.

Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunmasına dair haklarınız ile ilgili sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Veri sorumlusu KALELİLER CİVATA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi ne şekilde işlediğimiz, kimlere aktardığımız ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınız konusunda işburada bilgilendirilmektesiniz.

 1. Kişisel verilerinize ilişkin olarak veri sorumlusu; OSTİM OSB MAH. 1177 CAD. NO: 13 YENİMAHALLE/ ANKARA  TURKİYE  06374
   adresinde yerleşik KALELİLER CİVATA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  dir. Veri sorumlusu olmamız, kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunmasına ilişkin olarak sorumlu olduğumuz anlamına gelmektedir.
 1. Kişisel verileriniz açık rızanıza dayalı olarak işlenir. Bununla birlikte, kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan:
 2. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 3. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 4. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 1. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 2. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 3. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerinden birine dayalı olarak açık rıza aranmaksızın da işlenebilir.

 1. "Kişisel veri," kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Tarafımızdan toplanan kişisel verileriniz:
 2. Kimlik bilgilerinize ait veriler: ad soyad, ticaret unvanı gibi,
 3. İletişim bilgilerinize ait veriler: kurumsal ilişkilerde konferans katılımcı bilgileri,
 4. Lokasyon bilgilerinize ait veriler: konum bilgisi, adres bilgisi gibi,
 5. Finans bilgilerinize ait veriler: banka bilgileri, banka hesap no, iban bilgisi, kredi bilgileri gibi,
 6. Müşteri İşlem bilgilerinize ait veriler: kıymetli evrak senet çek bilgileri, fatura bilgisi, sipariş bilgisi, talep bilgisi gibi verilerdir.
 1. Kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi;
 2. Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 3. Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 4. Finans ve Muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 5. Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

amaçlarıyla toplamaktayız.

 1. Kişisel verilerinizi, yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda, her durumda Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde bulunan şartlara uygun olarak birtakım üçüncü kişilere aktarmaktayız. Bu kapsamda,
 1. Tedarikçiler,
 2. Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri,
 3. Hissedar/Ortak,
 4. Diğer Yetkili Kurum ve Kuruluşları ve
 5. Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgilerin söz konusu kurum ve kuruluşlara aktarmaktayız.
 1. Kanunun 11. maddesi çerçevesinde KALELİLER CİVATA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından verilerinizin veri sorumlusu sıfatı ile işlendiği ölçüde OSTİM OSB MAH. 1177 CAD. NO: 13 YENİMAHALLE/ ANKARA  TURKİYE  06374  adresine yazılı olarak bizzat veya posta yoluyla ya da [email protected] adresine e-posta göndermek suretiyle başvuruda bulunarak her zaman;
 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir.

Başvurunuzda, ad soyad ve başvurunuz yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yer adresi, var ise bildirime esas e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu bulunması zorunludur.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç başvurunuz bize ulaştıktan sonra 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın tarafınızca yetersiz bulunması veya 30 gün içinde başvurunuza cevap verilmemiş olması halinde; cevabı öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve herhalde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikayette bulunabilirsiniz.

 1. Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik verdiğiniz açık rızayı her zaman geri alma hakkına sahipsiniz. Ancak, geri alma işleminiz ileriye yönelik sonuç doğuracak olup, geri alma beyanınızın tarafımıza ulaştığı andan itibaren hüküm doğuracaktır. Açık rızanızı geri almak için [email protected] elektronik posta göndererek ya da yazılı dilekçeniz ile şirketimize her zaman başvuruda bulunabilirsiniz. Bilgilerinize, saygılarımızla sunarız.